СПИСОК

НАУКОВИХ  ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ  АНТОНЮКА ВОЛОДИМИРА ВАСИЛЬОВИЧА

ЗА 2006-2012 РОКИ

(станом на 31.12.2012)

 

п/п

Назва

Харак-

тер

роботи

Вихідні дані

Обсяг,

друк.

арк.

Співавтори

1

4      

2006

 1

Еквівалентність міжгалузевого обміну

Стаття

Наука і навчальний процес. Науково-методичний збірник / кол. авторів/. Матеріали YІ звітної науково-практичної конференції Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна» 12-14 квітня 2006 р. м. Вінниця, 2006.-с.3-5.

0,2

немає

 2

Ефективність суспільно-необхідної праці в цукробуряковому виробництві Вінниччини

Стаття

Наука і навчальний процес. Науково-методичний збірник матеріалів студентських нау-ково-практичних конференцій факультету економіки і підприємництва ВСЕІ Університету «Україна» /Кол. авт./ - м. Вінниця: Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна», 2006.- с. 3-4.

0,2

немає

 3

Ефективність цінової політики в галузі буряківництва Вінни-цької області

Стаття

Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2006.- № 9. – С. 71-76.

0,3

Немає

 

 

 

Публікації як наукового керівника 2006

 

 

 4

Економіко-статистичний аналіз виробництва м’яса птиці в Україні

Стаття

Наука і навчальний процес. Науково-методичний збірник матеріалів студентських науково-практичних конференцій факультету економіки і підприємництва ВСЕІ Університету «Україна» /Кол. авт./ - м. Вінниця: Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна», 2006. – С. 44-46.

0,1

Бахнов-

ська Г.М.

 5

Економіко-статистичний аналіз виробництва та споживання молочної продукції

Стаття

Наука і навчальний процес. Науково-методичний збірник матеріалів студентських науково-практичних конференцій факультету економіки і підприємництва ВСЕІ Університету «Україна». /Кол. авт./ - м. Вінниця: Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна», 2006. – С.27-28.

0,1

Воз-

нюк

І.Ю.

 6

Економіко–статистичний аналіз діяльності банківської системи України

Стаття

Наука і навчальний процес. Науково-методичний збірник матеріалів студентських нау-ково-практичних конференцій факультету економіки і підприємництва ВСЕІ Універ-ситету «Україна». /Кол. авт./ - м. Вінниця: Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна», 2006. – С. 34-35.

0,1

Гри-

щук

К.О.,

 7

Економіко-статистичний аналіз виробництва та споживання  хліба та хлібобулочних виробів

Стаття

Наука і навчальний процес. Науково-методичний збірник матеріалів студентських нау-ково-практичних конференцій факультету економіки і підприємництва ВСЕІ Університету «Україна». /Кол. авт./ - м. Вінниця: Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна», 2006. – С. 28-29.

0,1

Ді-

дух

І.Д.,

 8

Економіко–статистичний аналіз видатків Державного бюджету

Стаття

Наука і навчальний процес. Науково-методичний збірник матеріалів студентських нау-ково-практичних конференцій факультету економіки і підприємництва ВСЕІ Університету «Україна». /Кол. авт./ - м. Вінниця: Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна», 2006. – С. 35-36.

0,1

Ко-

валь-

чук Р.А.,

 9

Економіко-статистичний аналіз наявності грошової маси в Україні та її розміщення

Стаття

Наука і навчальний процес. Науково-методичний збірник матеріалів студентських нау-ково-практичних конференцій факультету економіки і підприємництва ВСЕІ Університету «Україна». /Кол. авт./ - м. Вінниця: Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна», 2006. – С. 31-34.

0,1

Філі-

моно-

ва

О.О.

 10

Економіко–статистичний аналіз земельних оренд-них відносин

Стаття

Наука і навчальний процес. Науково-методичний збірник матеріалів студентських науко-во-практичних конференцій факультету економіки і підприємництва ВСЕІ Університету «Україна». /Кол. авт./ - м. Вінниця: Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна», 2006. – С. 29-31.

0,1

Швець Н.Д.

 

 

 

2007

 

 

 11

Відродження буряків-ництва через призму статистичних харак-теристик

Стаття

Наука і навчальний процес. Науково-практичний збірник матеріалів YІІ звітної науково-практичної конференції ВСЕІ Університету «Україна» 28-29 березня 2007 року. Відп. За вип. Е.М. Кавун  – м. Вінниця, 2007. - С. 154-157.

0,3

немає

 12

Діагностика структур-них зрушень у фінан-совому стані та еконо-мічних відносинах сільськогосподарських підприємств Вінницької  області

Стаття

Наука і навчальний роцесс. Науково-практичний збірник матеріалів YІІ звітної науково-практиної конференції ВСЕІ Університету «Україна» 28-29 березня 2007 року. Відп. За вип. Е.М. Кавун  – м. Вінниця, 2007. – С. 157-159.

0,2

немає

 

 

 

Публікації як наукового керівника 2007

 

 

 13

Дослідження динаміки зміни прибутку на під-приємстві

Стаття

Наука і навчальний процес. Науково-практичний збірник матеріалів YІІ звітної науково-практичної конференції ВСЕІ Університету «Україна» 28-29 березня 2007 року.  – м. Вінниця, 2007. - С. 121-123.

0,2

Куче-

ренко

О. Г.

 14

Комплексна оцінка фі-нансового стану підпри-ємства

Стаття

Наука і навчальний процес. Науково-практичний збірник матеріалів YІІ звітної науково-практичної конференції ВСЕІ Університету «Україна» 28-29 березня 2007 року.  – м. Вінниця, 2007. - С. 123-125.

0,1

Фри-

дра

З. М.

 15

Ефективність викори-стання витрат підпри-ємства

Стаття

Наука і навчальний процес. Науково-практичний збірник матеріалів YІІ звітної науково-практичної конференції ВСЕІ Університету «Україна» 28-29 березня 2007 року.  – м. Вінниця, 2007. - С. 127-129.

0,1

Ружан-

ська Т.

 

 

 

2008

 

 

 16

Діагностика структур-них зрушень у фінансовому стані та економічних відносинах сільськогосподарських підприємств Вінницької  області

Стаття

Наука і навчальний процес. Науково-методичний збірник  матеріалів науково-практичної кон-ференції факультету еко-номіки і підприємництва ВСЕІ Університету «Україна». Відп. За вип. О.М. Мельников – м. Вінниця, ПП «Едельвейс і Ко», 2008 . - С. 9- 10.

0,2

Немає

 17

Соціально-економічні характеристики діяль-ності науково-технічної сфери Вінницької облас-ті України

Стаття

«Материали за IV между-народна научна практична конференция»      «Бъдещето проблемите на световната наука – 2008». 17-25 декамври 2008». Том 19. «Химия и химически технологии география и геология» Со-фия “БялГРАД-БГ» ООД, 2008 С. 41-45

0,3

немає

 

18

Сучасний стан і пер-спективи наукової і науково-технічної ді-яльності у Вінницькій області

 

Стаття

Нові технології навчання. Збірник наукових праць. Розвиток духовності та професіоналізму в умовах глобалізації // Спец. випуск № 55. Частина 2: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти України, Вінницький со-ціально-економічний інститут Університету «Україна», Вінницька філія Університету сучас-них знань, Вінницьке навчально-науково-ви-робниче об’єднання «Комплекс-1», Київ-Вінниця, 2008. - С. 19-21.

(збірник включено до переліку видань ВАК України)

0,3

немає

 

 19

Характеристика пасивів ПриватБанку

Стаття

Наука і навчальний процес. Науково-методичний збірник  матеріалів науково-практичної конференції факультету еко-номіки і підприємництва ВСЕІ Університету «Україна». Відп. За вип. О.М. Мельников – м. Вінниця, ПП «Едельвейс і Ко», 2008 . - С. 10- 12.

0,2

Немає

 20

Трансформаційні про-цеси у наявності, роз-міщенні й джерелах формування активів сільського господар-ства, мисливства і лісового го-сподарства україни

Стаття

Сучасні економічні пер-спективи в умовах ста-лого розвитку: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (14 листопада 2008 р.) / Відп. ред. О. М. Барно. – Кіровоград: Вид-во КІРоЛ «Україна», 2008. – с. 3-6.

0,2

немає

 

 

 

Публікації як наукового керівника 2008

 

 

 21

Аналіз ліквідності і пла-

тоспроміжності підприємства

Стаття

Наука і навчальний процес. Науково-методичний збірник  матеріалів науково-практичної кон-ференції факультету еко-номіки і підприємництва ВСЕІ Університету «Україна». Відп. За вип. О.М. Мельников – м. Вінниця, ПП «Едельвейс і Ко», 2008 . - С. 38-39.

0,2

Міро-

єдов

О. Ф.

 22

Відносні характеристики фінансового стану ВАТ «Віолія»

Стаття

Наука і навчальний процес. Науково-методичний збірник  матеріалів науково-практичної конференції факультету еко-номіки і підприємництва ВСЕІ Університету «Україна». Відп. За вип. О.М. Мельников – м. Вінниця, ПП «Едельвейс і Ко», 2008 . - С. 40 - 41.

0,1

Мазу-

ренко

О. П 

 

 23

Аналіз активів підпри-ємства «Вінницький міський молокозавод»

Стаття

Наука і навчальний процес. Науково-методичий збірник  матеріалів науково-практичної кон-ференції факультету еко-номіки і підприємництва ВСЕІ Університету «Україна». Відп. За вип. О.М. Мельников – м. Вінниця, ПП «Едельвейс і Ко», 2008 . - С. 41-42.

0,1

Біло-

ус

О. М.

 

 

 

2009

 

 

 24

Ефективність управління  земельними ресурсами  і майном у приватних під-приємствах Вінницької області

Стаття

Наука і навчальний про-цес. Науково-методичний збірник матеріалів науково-практичної конферен-ції факультету економіки і підприємництва ВСЕІ Університету «Україна». Відп. За вип. Ф. М. Сохацький, м. Вінниця, 2009. - с. 19-22.

0,3

Немає

 25

Антикризовий роз-виток сільського господарства, мислив-ства, лісового го-сподарства і рибальства України

Стаття

Наука і навчальний процес. Науково-методичний збірник матеріалів науково-практичної конференції факультету економіки і підприємництва ВСЕІ Університету «Україна». Відп. За вип. Ф. М. Сохацький, м. Вінниця, 2009. - с. 12-15.

0,3

немає

 26

Моделювання інвести-ційної привабливості бурякового вироб-ництва Вінницької області

Стаття

Актуальні проблеми і прогресивні напрямки управління економічним розвитком вітчизняних підприємств // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної кон-ференції 21-22 травня 2009 року.  Криворізький еконо-мічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана. Відп. за вип. П. П. Мазурок. – м. Кривий Ріг, КЕІ КНЕУ, 2009. C. 87-89.

0,2

Немає

 

 

 

Публікації як наукового керівника 2009

 

 

 27

  Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ «Гайсин-хліб»

Стаття

Наука і навчальний процес. Науково-методичний збірник матеріалів науко-во-практичної конференції факультету економіки і підприємництва ВСЕІ Університету «Україна». Відп. За вип. Ф. М. Сохацький, м. Вінниця, 2009. - с. 49-50

0,1

Шипуля І.В.

 

 

 

 

2010

 

 

 28

Ефективність управ-

ління земельними

ресурсами і майном у

приватних підприєм-

ствах Вінницької об-

ласті

Стаття

Вісник Криворізько-го економічного інтитуту КНЕУ (Збірник наукових праць). – 2010. -     № 1 (21) С.61-64

0,3

немає

 29

Особливості фінансових результатів в умовах кризи

 

Стаття

    Materialy VI Mędzynarodowej naukowi-praktyczney konferencji «Strategiczne pytania światowej nauki - 2010» (07 – 15 lutego 2010 roku). Volume 1. Ekonomiczne nauki.: Przemyśl. Nauka I studia. – 73-75 str./ rusnauka.com/ «Стратегические вопросы мировой науки – 2010»/“Экономические нау-ки”/3.Финансовые отн-шения  (Польша , 07-15 фев. 2010),

0,2

Немає

 30

Політика фінан-сування активів в галузі освіти України в умовах кризи

 

Стаття

Наука і навчальний процес. Науково-методичний збірник матеріалів науково-практичної конференції ВСЕІ Університету «Україна» 7-8 квітня 2010 р. // Відп. За вип. Ф. М. Сохацький. – Вінниця, Вінницький соціально-економічний інститут  Університету «Україна», 2010. - с.207-208.

0,2

Немає

 31

Політика фінансування активів в умовах кризи

 

Стаття

Материали за 6-а международна научна практична конференция, «Бъдещи изследвания», - 2010 (17 – 25 февруари 2010). Том 1. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – 89-91 стр./ rusnauka.com/ «Перспективные научные исследования – 2010»/ “Экономические нау-ки”/3.Финансовые отношения

0,2

Немає

 32

Грошові потоки в умовах кризи

Стаття

Materiály V mezinárodni vĕdecko – praktická conference «Moderní vymoženosti vĕdy – 2010» (27.02.2010 – 05.03,2010) – Díl 2. Ekjnomické  vĕdy: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – 44 – 45 stran / rusnauka.com/ Современные научные  достижеия/ Эконо-мичекие науки”/3.Финансовые отношения (Чехия, 27 янв.-05 фев. 2010),

0,3

 Немає

 

 

 

Публікації як наукового керівника 2010

 

 

 33

Поняття кредитоспро-можності та напрями її оцінки

Стаття

Материали за YІ Міжнародна научна практична конфе-ренция «Последните научни постижения – 2010., 17-25 март 2010. Том 2 Икономики. София «Бял.ГРАД-БГ., ООД 2010//rusnauka.com/Новейшие научные достижения / «Экономические науки»  / 3.Финансовые отношения  (Болгария, 17-25 марта 2010 г.) с. 6-7.

0,2

Берт-

ман І.Г. 

 34

Оцінка кредитоспро-можності та визначення рейтингу  позичальника при отриманні довго-строкового банківського кредиту

Стаття

Materialy Y miedzynarodowej naykowi-praktycznej konferencji “Naykowa mysl informacyjnego wieku-2010.,07-17 marca 2010 roku/Volume 1 Ekonomiczne nauki Przemyst. Nauka I  studia, 2009//rusnauka.com//(Научная мысль информационного ве-ка /“Экономические нау-ки”/3.Финансовые отношения  (Польша, 07-15 марта 2010 г.) с.55-57.

0,2

Берт-

ман І.Г

 35

Аспекти оптимізації системи управління трудовими ресурсами на підприємстві 

 

Стаття

Materialy YI miedzynarodowej naykowi-praktycznej konferencji “Aktulne problem nowoczesnych nauk-2010”, 07-15 czerwca 2010 roku. Volume 6. Ekonomiczne nauki.: Przemysi. Nayka I studia, 2010 – st.61-66/ rusnauka. com/Актуальные проблемы современных наук /“Экономические науки»/3.Управление трудовыми  ресурсам 

0,3

Бай-

да

Р. К.

 36

Особливості  соціального захисту в умовах кризи  

Стаття

Materialy YI miedzynarodowej naykowi-praktycznej konferencji “Aktulne problem nowoczesnych nauk-2010”, 07-15 czerwca 2010 roku. Volume 3. Ekonomiczne nauki.: Przemysi. Nayka I studia, 2010 – st.37-41/ rusnauka.com/Актуальные проблемы современных наук /“Экономические науки”/3.Финансовые отношения

0,3

.Шамо-

та

 Л. І.

 

 37

Розвиток кооперативного руху на Поділлі

 

Стаття

Споживча кооперація Поділля: через століття до майбутнього /Виступи та доповіді на міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 140-річчю з дня народження фундатора кооперативного руху на Поділлі Й. А. Волошиновського (27-28 травня 2010 року). – м. Вінниця, Вінницький коопера-тивний інститут, 2010 – с. 63-69.

0,2

Дзюбенко Т.Б

 

 

 

2011

 

 

38

Про перспективи фінансових результатів сільського, лісового господарства та мисливства України та короткостроковий період

Стаття

Наука і навчальний роцесс. Науково методичний збірник матеріалів науково-практичної конференції ВСЕІ Університету «Україна». – Вінниця:ВСЕІ Університету «Україна», 2011 С.7-8

0,3

Немає

39

Економічна діагностика

курс лекцій

Економічна діагностика: курс лекцій для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит», «Облік і аудит» / уклад.  доцент Антонюк В.  В. –  Вінниця: ВСЕІ університету «Україна», 2011. –  64 с.

2,6

уклад.  доцент Антонюк В.  В.

40

Логістика

курс лекцій

Логістика: курс лекцій для студентів напряму підготовки «Менеджмент організацій» / уклад.  доцент Антонюк В.  В. –  Вінниця: ВСЕІ університету «Україна», 2011. –  108 с.

4,5

уклад.  доцент Антонюк В.  В.

      

41

Методи прийняття управлінських рішень

курс лекцій

Методи прийняття управлінських рішень: курс лекцій для студентів напряму підготовки «Менеджмент організацій» / уклад.  доцент Антонюк В.  В. –  Вінниця: ВСЕІ університету «Україна», 2011. –  72 с.

3,0

уклад.  доцент Антонюк В.  В.

42

Міжнародна інвестиційна діяльність:

курс лекцій

Міжнародна інвестиційна діяльність: курс лекцій для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» / уклад.  доцент Антонюк В.  В. –  Вінниця: ВСЕІ університету «Україна», 2011. –  46 с.

1,9

уклад.  доцент Антонюк В.  В.

43

Аналіз, моделювання і управління ризиком

курс лекцій

Аналіз, моделювання і управління ризиком: курс лекцій для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит», «Облік і аудит» / уклад.  доцент Антонюк В.  В. –  Вінниця: ВСЕІ університету «Україна», 2010. –  70 с.

3,0

уклад.  доцент Антонюк В.  В.

 

 

 

Публікації як наукового керівника 2011

 

 

44

Особливості діяльності управління акціонерним товариством в умовах кризи

Стаття

Наука і навчальний процес. Науково методичний збірник матеріалів науково-практичної конференції ВСЕІ Університету «Україна». – Вінниця:ВСЕІ Університету «Україна», 2011 С.24-27

0,2

Лучик Д.В.

 

45

До питання про інвестиційну привабливість регіонів України

Стаття

Наука і навчальний процес. Науково методичний збірник матеріалів науково-практичної конференції ВСЕІ Університету «Україна». – Вінниця:ВСЕІ Університету «Україна», 2011 С.39-41

0,2

Горпе-

нюк Д.І.

46

Інформаційна підтримка оцінки інформаційної привабливості підприємств

Стаття

Materialy VIІ Mędzynarodowej naukowi-praktyczney konferencji « Wyksztalcenie I nauka bez graniz - 2011» (07 – 15 grudnia 2011 roku). Volume 4. Ekonomiczne nauki.: Przemyśl. Nauka I studia. – 112 str./ rusnauka.com/ ««Наука и образование без границ – 2011» / “Экономические науки”/4.Инвестиционная деятельность и фондовые рынки (Польша, 07-15 декабря. 2011), с.17-20.

0,3

Гуль-

кевич

Ю. Є.

 

47

До Інформаційно-методичне забезпечення обґрунтування інвестиційних рішень

Стаття

Материали за VII международна научна практична конференция»      «Бъдещето въпроси от света на науката – 2011». 17-25 декамври, 2011». Том 4. «Икономики» Со-фия “БялГРАД-БГ» ООД, 2011-88 с. / rusnauka.com/«Перспективные вопросы мировой науки – 2011» / “Экономические науки”/  4.Инвестиционная деятельность и фондовые рынки. - С. 15-16 (http://www.ukrnauka.ru/PVMN/18-12-2011_A4_tom-4.pdf)

0,2

Гуль-

кевич

Ю. Є.

48

Аналіз надходження доходів до бюджету  районної  ради

 

 Стаття

Материали за VII международна научна практична конференция»      «Бъдещето въпроси от света на науката – 2011». 17-25 декамври, 2011». Том 4. «Икономики» Со-фия “БялГРАД-БГ» ООД, 2011-112 с. / rusnauka.com/«Перспективные вопросы мировой науки – 2011» / “Экономические науки”/ 3.Финансовые отношения (Болгария 17-25 декабря). – с. 17-18 (http://www.ukrnauka.ru/PVMN/18-12-2011_A4_tom-3.pdf)

0,2

Меш-

тешуг

Л. О.

49

Формування та вико-ристання фінансових ресурсів місцевих ор-ганів влади

 Стаття

Materialy VIІ Mędzynarodowej naukowi-praktyczney konferencji « Wyksztalcenie I nauka bez graniz - 2011» (07 – 15 grudnia 2011 roku). Volume 4. Ekonomiczne nauki.: Przemyśl. Nauka I studia. – 112 str./ rusnauka.com/ ««Наука и образование без границ – 2011» / “Экономические науки”/3.Финансовые отношения  (Польша, 07-15 декабря. 2011), с. 55-57 //http://rusnauka.com/Page_ru.htm

0,2

Меш-

тешуг

Л. О.

© Antonuyk-Volodimir

Конструктор сайтов - uCoz