СПИСОК НАУКОВих ПУБЛІКАЦІЙ

ДОЦЕНТА  Вінницького соціально-

економічного  інституту університету «Україна»

АНТОНЮКА ВОЛОДИМИРА ВАСИЛЬОВИЧА НА 10.04.2012 року

 

Назва праці

Назва часопису

Об-

сяг

Спів-

автори

 

 

 

 

 

1

  Антикризовий роз-виток сільського господарства, мислив-ства, лісового го-сподарства і рибальства України

Наука і навчальний процес. Науково-методичний збірник матеріалів науково-практичної конференції факультету економіки і підприємництва ВСЕІ Університету «Україна». Відп. За вип. Ф. М. Сохацький, м. Вінниця, 2009. - с. 12-15.

0,3

немає

2

Відтворення сільсько-господарського вироб-ництва в умовах загальноекономічної  кризи

Перша  Всеукраїнська (міжнародна) конференція по проблемі «Корми і кормовий білок», 16 - 17 листопада 1994 р., Україна, м. Вінниця. Укра-їнська академія аграрних наук, Інститут кормів. Під ред.  А.О. Бабича. - м.  Вінниця,  Інститут  кор-мів  УААН. - 1994.-с. 246-247.

0,2

немає

3

Відродження буряків-ництва через призму статистичних харак-теристик

Наука і навчальний процес. Науково-практичний збірник матеріалів YІІ звітної науково-практичної конференції ВСЕІ Університету «Україна» 28-29 березня 2007 року. Відп. За вип. Е.М. Кавун  – м. Вінниця, 2007. - С. 154-157.

0,3

немає

4

      Грошові потоки в умовах кризи

 

      Materiály V mezinárodni vĕdecko – praktická conference «Moderní vymoženosti vĕdy – 2010» (27.02.2010 - 05.03,2010) – Díl 2. Ekjnomické  vĕdy: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – 44 - 45 stran / rusnauka.com/ Современные научные  достижеия/ Эконо-мичекие науки”/3.Финансовые отношения (Чехия, 27 янв.-05 фев. 2010),  

0,3

 немає

5

Діагностика структур-них зрушень у фінансовому стані та економічних відносинах сільськогосподарських підприємств Вінницької  області

Наука і навчальний процес. Науково-практичний збірник матеріалів YІІ звітної науково-практиної конференції ВСЕІ Університету «Україна» 28-29 березня 2007 року. Відп. За вип. Е.М. Кавун  – м. Вінниця, 2007. - С. 157-159.

0,2

немає

6

Діагностика структур-них зрушень у фінансовому стані та економічних відносинах сільськогосподарських підприємств Вінницької  області

Наука і навчальний процес. Науково-методичний збірник  матеріалів науково-практичної кон-ференції факультету еко-номіки і підприємництва ВСЕІ Університету «Україна». Відп. За вип. О.М. Мельников – м. Вінниця, ПП «Едельвейс і Ко», 2008 . - С. 9- 10.

0,2

немає

7

Еквівалентність міжгалузевого обміну

Наука і навчальний процес. Науково-методичний збірник / кол. авторів/. Матеріали YІ звітної науково-практичної конференції Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна» 12-14 квітня 2006 р. м. Вінниця, 2006.-с.3-5.

0,2

немає

8

Економіко-статистична оцінка структурних зрушень на ринку праці у буряківництві Віниччини 

Регіональна бізнес-економіка та управління. Вінницький інститут регіональної економіки та управління. – 2004. - № 2.

0,3

немає

9

Економіко-статистична характеристика взаємо-зв’язку зайнятості та виробництва продукції у буряківництві Він-ницької області

Вісник наукових досліджень: актуальні регіональні проблеми економіки, права, управління і соціальної сфери. Вінницький інститут регіональної економіки та управління. – 2004. - № 1.

0,3

немає

10

Економіко-статистична оцінка інтенсивності структурних зрушень у виробництві цукрових буряків на Вінниччині в 2001-2003 роках

Наука і навчальний процес. Збірник матеріалів Y звітної науково-практичної конференції Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна». Частина 2 / кол. авторів. – м. Вінниця: Вінницький соціально-економічний інститут, 2005. – с. 100-101.

0,3

немає

11

Економічні взаємовідносини в НВС

Цукрові буряки. - 1992. - № 1.- С. 8-11. (рос.).

0,3

немає

12

Економічні перспек-тиви розвитку буряківництва Вінниччини

Регіональна бізнес-економіка та управління. Вінницький  фінансово-економічний інститут. – 2004. - № 2.

0,3

немає

13

Ефективність суспільно-необхідної праці в цукробуряковому виробництві Вінниччини

Наука і навчальний процес. Науково-методичний збірник матеріалів студентських нау-ково-практичних конференцій факультету економіки і підприємництва ВСЕІ Університету «Україна» /Кол. авт./ - м. Вінниця: Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна», 2006.- с. 3-4.

0,2

немає

14

Ефективність управ-

ління земельними

ресурсами і майном у

приватних підприєм-

ствах Вінницької об-

ласті

Вісник Криворізько-го економічного інтиту-ту КНЕУ (Збірник науко-вих праць). – 2010. -     № 1 (21) С.61-64

0,3

немає

15

Ефективність цінової політики в галузі буряківництва Вінни-цької області

Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2006.- № 9. – С. 71-76.

0,3

немає

16

Збалансованість по сировині і потужності – основа цукробурякового комплексу Вінничини

Проблеми відродження регіональної економіки в процесі становлення ринкових відносин. Тези доповідей IV регіональної міжвузівської науково-теоретичної конференції викладачів та студентів.  Вінницький інститут регіональної економіки. Відп. за вип. А.М. Яровий. – м. Вінниця, КІВЦ ВДТУ, 1999. – С. 37-39.

0,3

немає

17

Локальні організайційно-економічні відносини

Цукрові буряки, 1992, № 2. С. 9-11. (рос.).

0,3

немає

18

Методичні підходи до визначення  показників інтенсифікації вироб-ництва цукрових буряків за умов  інфляції

Міжнародна конференція «Україна в світових земельних, продовольчих і кормових  ресурсах і економічних відносинах», 11-14 грудня 1995 р., Україна, м.  Вінниця. Українська академія аграрних наук, Інститут кормів. Під ред. А.О. Бабича. - м. Вінниця: «Аграрна наука», 1995. - С. 628-629.

0,2

немає

19

Методологія визначення ціни на жом і мелясу кормову

Міжнародна конференція «Україна в світових земельних, продовольчих і кормових ресурсах і економічних відносинах», 11-14 грудня 1995 р.,  Україна, м. Вінниця. Українська академія аграрних наук, Інститут кормів. Під ред. А.О. Бабича. - м. Вінниця: «Аграрна наука», 1995. - С. 632.

0,3

немає

20

Місце та роль малих  підприємств в економіці Вінницької області

Проблеми відродження регіональної економіки в процесі становлення ринкових відносин. Тези доповідей IV регіональної міжвузівської науково-теоретичної конференції викладачів та студентів.  Вінницький інститут регіональної економіки. Відп. за вип. А.М. Яровий. – м. Вінниця, КІВЦ ВДТУ, 1999. – С. 33-35.

0,3

немає

21

Моделювання інвести-ційної привабливості бурякового вироб-ництва Вінницької області

 

 

Актуальні проблеми і прогресивні напрямки управ-ління економічним розвитком вітчизняних підприємств // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної кон-ференції 21-22 травня 2009 року.  Криворізький еконо-мічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана. Відп. за вип. П. П. Мазурок. – м. Кривий Ріг, КЕІ КНЕУ, 2009.

0,2

немає

22

Моніторинг роздержав-лених сільського сподарських підпри-ємств Вінниччини

Регіональна економіка. Додаток «Регіони України. Економіко-статистичні порівняння». – 2001. - № 6-7. – с. 58-60.

0,3

Ігна-

тов

С.Н.

23

Особливості фінансових результатів в умовах кризи

 

    Materialy VI Mędzynarodowej naukowi-praktyczney konferencji «Strategiczne pytania światowej nauki - 2010» (07 – 15 lutego 2010 roku). Volume 1. Ekonomiczne nauki.: Przemyśl. Nauka I studia. – 73-75 str./ rusnauka.com/ «Стратегические вопросы мировой науки – 2010»/“Экономические нау-ки”/3.Финансовые отн-шения  (Польша , 07-15 фев. 2010),

0,2

немає

24

Оцінка стану надхо-джень цукрових буряків на цукрові заводи Подільського регіону

Проблеми відродження регіональної економіки в процесі становлення ринкових відносин. Тези доповідей IV регіональної міжвузівської науково-теоретичної конференції викладачів та студентів.  Вінницький інститут регіональної економіки. Відп. за вип. А.М. Яровий. – м. Вінниця, КІВЦ ВДТУ, 1999. – С. 35-37.

0,3

немає

25

Оцінка фінансової міцності сільського господарства, ми-сливства, лісового господарства

Наука і навчальний процес. Науково-методичний збірник матеріалів науково-практичної конференції ВСЕІ Університету «Україна» 10-11 квітня 2012 р. // Відп. За вип. Ф. М. Сохацький. – Вінниця, Вінницький соціально-економічний інститут  Університету «Україна», 2012. - с.ХХХХ

0,3

немає

26

        Проблеми цінового паритету

Цукрові буряки. - 1992. -  № 4. - С.10-13. (рос.).

0,3

немає

27

Політика фінан-сування активів в галузі освіти України в умовах кризи

 

Наука і навчальний процес. Науково-методичний збірник матеріалів науково-практичної конференції ВСЕІ Університету «Україна» 7-8 квітня 2010 р. // Відп. За вип. Ф. М. Сохацький. – Вінниця, Вінницький соціально-економічний інститут  Університету «Україна», 2010. - с.207-208.

0,2

немає

28

Політика фінан-сування активів в умовах кризи

 

Материали за 6-а международна научна практична конференция, «Бъдещи изследвания», - 2010 (17 – 25 февруари 2010). Том 1. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – 89-91 стр./ rusnauka.com/ «Перспективные научные исследования – 2010»/ “Экономические нау-ки”/3.Финансовые отношения

0,2

немає

29

    Продуктивність праці - основний фактор під-вищення ефективності сільськогосподарського виробництва

Міжнародна конференція «Україна в світових земельних, продовольчих і кормових ресурсах і економічних відносинах», 11-14 грудня 1995 р., Україна, м. Вінниця //Українська академія аграрних наук, Інститут кормів. Під ред. А.О.  Бабича.  -  м. Вінниця: «Аграрна наука», 1995. - С. 610-611.

0,3

немає

30

Підприємницька актив-ність сільського сподарських підприємств Він-ницької області в 4 кварталі 1997 року

Підприємництво: проблеми становлення та функціонування. Матеріали міжнародної нау-ково-практичної конференції. Інститут підприємництва та сучасних технологій. Під ред. Степури О.С., Зіновчук Н.В., Урманова Ф.Ш. - м. Житомир, Інститут підприємництва та сучасних технологій (ІПСТ), 1998. - С.137- 141.

0,3

немає

31

Про  досвід тестування знань студентів з дисци-пліни «Статистика» на ПЕОМ

Дистанційні технології навчан-ня та їх засоби. Науково-методичний збірник. Під ред. Д.В. Чернілевського. – м. Вінниця, Вінницька філія ВМУРоЛ «Україна», 2004. – С. 142-143.

0,3

немає

32

Про перспективи фінансових результатів сільського, лісового господарства та мисливства України та короткостроковий період

Наука і навчальний процес. Науково методичний збірник матеріалів науково-практичної конференції ВСЕІ Університету «Україна». – Вінниця:ВСЕІ Університету «Україна», 2011 С.7-8

0,3

немає

33

Соціально-економічні характеристики діяль-ності науково-технічної сфери Вінницької облас-ті України

«Материали за IV между-народна научна практична конференция»      «Бъдещето проблемите на световната наука – 2008». 17-25 декамври 2008». Том 19. «Химия и химически технологии география и геология» Со-фия “БялГРАД-БГ» ООД, 2008 С. 41-45

0,3

немає

34

Становлення і розвиток сільськогосподарських приватно-орендних підприємств в Україні

Статистика України.

- 1998. - № 3. - С.18-19.

 

0,3

немає

35

Сучасний стан і пер-спективи наукової і науково-технічної ді-яльності у Вінницькій області

 

Нові технології навчання. Збірник наукових праць. Розвиток духовності та професіоналізму в умовах глобалізації // Спец. випуск № 55. Частина 2: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти України, Вінницький со-ціально-економічний інститут Університету «Україна», Вінницька філія Університету сучас-них знань, Вінницьке навчально-науково-ви-робниче об’єднання «Комплекс-1», Київ-Вінниця, 2008. - С. 19-21.

(збірник включено до переліку видань ВАК України)

0,3

немає

 

36

Трансформаційні про-цеси у наявності, роз-міщенні й джерелах формування активів сільського господар-ства, мисливства і лісового го-сподарства україни

 

Сучасні економічні пер-спективи в умовах ста-лого розвитку: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (14 листопада 2008 р.) / Відп. ред. О. М. Барно. – Кіровоград: Вид-во КІРоЛ «Україна», 2008. – с. 3-6.

0,2

немає

37

Формування цін на  кормові   відходи цукрового виробництва

Цукрові  буряки.

- 1992. - № 6. - С. 3-4. (рос.).

0,3

Анто-нюк Н.В.

38

Характеристика пасивів ПриватБанку

Наука і навчальний процес. Науково-методичний збірник  матеріалів науково-практичної конференції факультету еко-номіки і підприємництва ВСЕІ Університету «Україна». Відп. За вип. О.М. Мельников – м. Вінниця, ПП «Едельвейс і Ко», 2008 . - С. 10- 12.

0,2

немає

39

Ефективність управління  земельними ресурсами  і майном у приватних підприємствах Вінницької області

Наука і навчальний про-цес. Науково-методичний збірник матеріалів науково-практичної конферен-ції факультету економіки і підприємництва ВСЕІ Університету «Україна». Відп. За вип. Ф. М. Сохацький, м. Вінниця, 2009. - с. 19-22.

0,3

Немає

 

Публікації як наукового керівника

 

 

40

Стан плодоовочевої промисловості за 9 місяців 2000 року

Економічні доповіді з питань статистики фінансів. – м. Вінниця, ОУС, 2001. – С.3-12.

0,3

Пікало

 В.Ф., Мико-лайчик Т.І., Педан І.І.

41

Аналіз динаміки доходу  підприємства «Протон» 

Сучасні технології у навчальному процесі. Збірник матеріалів 3-ї науково-практичної конференції ВФ ВМУРоЛ «Україна». ч. 1.- м. Вінниця ВФ ВМУРоЛ «Україна», 2003.- с. 78-81

0,1

Аре-ф’єв А.Г.

42

Економіко-статистичний аналіз  впливу обсягу виробництва цегли на її собівартість на прикладі  ТОВ «Конкорд»

Сучасні технології у навчальному процесі. Збірник матеріалів 3-ї науково-практичної конференції ВФ ВМУРоЛ «Україна». ч. 1.- м. Вінниця ВФ ВМУРоЛ «Україна», 2003. -  с. 76-78

0,1

Аре-ф’єв А.Г. Михаль-чи-

шена В.М

43

Аналіз динаміки виробництва цегли у ТОВ  «Конкорд» с. Северинівна Жмерин-ського району Він-ницької області

Сучасні технології у навчальному процесі. Збірник матеріалів 3-ї науково-практичної конференції ВФ ВМУРоЛ «Україна». ч. 1.- м. Вінниця ВФ ВМУРоЛ «Україна», 2003. -  с. 81-83.

0,1

Ми-

халь-чише-

на В.М

44

Економіко-статистичний аналіз заробітної плати на ДНВП «Геосистема» за 2001 рік

Сучасні технології у навчальному процесі. Збірник матеріалів 3-ї науково-практичної конференції ВФ ВМУРоЛ «Україна». ч. 1.- м. Вінниця ВФ ВМУРоЛ «Україна», 2003. -  с.  84-85.

0,1

Овча-рук

А.В

45

Діяльність селянських (фермерських) господарств Вінницької області у 2001 році

Сучасні технології у навчальному процесі. Збірник матеріалів 3-ї науково-практичної конференції ВФ ВМУРоЛ «Україна». ч. 1.- м. Вінниця ВФ ВМУРоЛ «Україна», 2003. -  С. 85-91.

0,1

Ми-

сю-

га

М.І

46

Економічна ефективність діяльності НВФ «Крон» ЛТД 

Сучасні технології у навчальному процесі. Збірник матеріалів 3-ї науково-практичної конференції ВФ ВМУРоЛ «Україна». ч. 1.- м. Вінниця ВФ ВМУРоЛ «Україна», 2003. -   с.   183-186.

0,1

Мор-

гу-

нов.

 В.О. 

47

Економіко-статистичні характеристики  розвит-ку бізнес-інкубаторів в Україні

ІУ науково-практична конференція ВФ ВМУРоЛ «Україна  «Наука і навчальний процес». Секція «Економічні проблеми трансформаційного періоду розвитку України та шляхи її вирішення». Матеріали науково-практичної кон-ференції. Під ред. М.І. Томчука.  – м. Вінниця, Вінницька філія ВМУРоЛ «Україна»,  2004. – с. 34-36.

0,1

Ку-

леша Н.Л.

48

Про діяльність ВАТ «Володарка» протягом 1999-2003 років

ІУ науково-практична конференція ВФ ВМУРоЛ «Україна  «Наука і навчальний процес». Секція «Економічні проблеми трансформаційного періоду розвитку України та шляхи її вирішення». Матеріали науково-практичної конференції. Під ред. М.І. Томчука.  – м. Вінниця, Вінницька філія ВМУРоЛ «Україна»,  2004. – с. 36-37.

0,1

То-

до-

раш-

ко  М.М.

49

Економіко-статистичний аналіз виробництва тканини в Україні

ІУ науково-практична конференція ВФ ВМУРоЛ «Україна  «Наука і навчальний процес». Секція «Економічні проблеми трансформаційного періоду розвитку України та шляхи її вирішення». Матеріали науково-практичної конференції. Під ред. М.І. Томчука.  – м. Вінниця, Вінницька філія ВМУРоЛ «Україна»,  2004. – с. 37-38.

0,1

Хмель-ниць-

ка

О. Д

50

Про діяльність Держав-ного експортно-імпорт-ного банку України у 2003 році 

 

Наука і навчальний процес. Збірник матеріалів Y звітної науково-практичної конференції Вінницького соціально-еконо-мічного інституту Універ-ситету «Україна». Частина 2 / кол. авторів. – м. Вінниця: Вінницький соціально-економічний інститут, 2005.– С. 101-103.

0,1

Тодо-

раш-

ко

М.М. 

51

Фінансові результати фірмового салону-магазину

Наука і навчальний процес. Збірник матеріалів Y звітної науково-практичної конференції Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна». Частина 2 / кол. авторів. – м. Вінниця: Вінницький соціально-економічний інститут, 2005.- с.103-104.

0,1

То-

до-

раш-

ко  М.М.

52

Економіко-статистичний аналіз виробництва м’яса птиці в Україні

Наука і навчальний процес. Науково-методичний збірник матеріалів студентських науково-практичних конференцій факультету економіки і підприємництва ВСЕІ Університету «Україна» /Кол. авт./ - м. Вінниця: Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна», 2006. – С. 44-46.

0,1

Бах-

нов-

ська Г.М.,

53

Економіко-статистичний аналіз виробництва та споживання молочної продукції

Наука і навчальний процес. Науково-методичний збірник матеріалів студентських науково-практичних конференцій факультету економіки і підприємництва ВСЕІ Університету «Україна». /Кол. авт./ - м. Вінниця: Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна», 2006. – С.27-28.

 

Воз-

нюк

І.Ю.

54

Економіко–статистичний аналіз діяльності банківської системи України

Наука і навчальний процес. Науково-методичний збірник матеріалів студентських нау-ково-практичних конференцій факультету економіки і підприємництва ВСЕІ Універ-ситету «Україна». /Кол. авт./ - м. Вінниця: Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна», 2006. – С. 34-35.

0,1

Гри-

щук

К.О.,

55

Економіко-статистичний аналіз виробництва та споживання  хліба та хлібобулочних виробів

Наука і навчальний процес. Науково-методичний збірник матеріалів студентських нау-ково-практичних конференцій факультету економіки і підприємництва ВСЕІ Університету «Україна». /Кол. авт./ - м. Вінниця: Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна», 2006. – С. 28-29.

0,1

Ді-

дух

І.Д.,

56

Економіко–статистичний аналіз видатків Державного бюджету

Наука і навчальний процес. Науково-методичний збірник матеріалів студентських нау-ково-практичних конференцій факультету економіки і підприємництва ВСЕІ Університету «Україна». /Кол. авт./ - м. Вінниця: Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна», 2006. – С. 35-36.

0,1

Ко-

валь-

чук Р.А.,

57

Економіко-статистичний аналіз наявності грошової маси в Україні та її розміщення

Наука і навчальний процес. Науково-методичний збірник матеріалів студентських нау-ково-практичних конференцій факультету економіки і підприємництва ВСЕІ Університету «Україна». /Кол. авт./ - м. Вінниця: Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна», 2006. – С. 31-34.

0,1

Філі-моно-

ва

О.О.

58

Економіко–статистичний аналіз земельних оренд-них відносин

Наука і навчальний процес. Науково-методичний збірник матеріалів студентських науко-во-практичних конференцій факультету економіки і підприємництва ВСЕІ Університету «Україна». /Кол. авт./ - м. Вінниця: Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна», 2006. – С. 29-31.

0,1

Швець Н.Д.,

59

Дослідження динаміки зміни прибутку на під-приємстві

Наука і навчальний процес. Науково-практичний збірник матеріалів YІІ звітної науково-практичної конференції ВСЕІ Університету «Україна» 28-29 березня 2007 року.  – м. Вінниця, 2007. - С. 121-123.

0,2

Куче-ренко

О. Г.

60

Комплексна оцінка фі-нансового стану підпри-ємства

Наука і навчальний процес. Науково-практичний збірник матеріалів YІІ звітної науково-практичної конференції ВСЕІ Університету «Україна» 28-29 березня 2007 року.  – м. Вінниця, 2007. - С. 123-125.

0,1

Фри-

дра

З. М.

61

Ефективність викори-стання витрат підпри-ємства

Наука і навчальний процес. Науково-практичний збірник матеріалів YІІ звітної науково-практичної конференції ВСЕІ Університету «Україна» 28-29 березня 2007 року.  – м. Вінниця, 2007. - С. 127-129.

0,1

Ружан-ська Т.

 

62

Аналіз ліквідності і пла

тоспроміжності підприємства

Наука і навчальний процес. Науково-методичний збірник  матеріалів науково-практичної кон-ференції факультету еко-номіки і підприємництва ВСЕІ Університету «Україна». Відп. За вип. О.М. Мельников – м. Вінниця, ПП «Едельвейс і Ко», 2008 . - С. 38-39.

0,2

Міро-

єдов

О. Ф.

63

Відносні характеристики фінансового стану ВАТ «Віолія»

Наука і навчальний процес. Науково-методичний збірник  матеріалів науково-практичної конференції факультету еко-номіки і підприємництва ВСЕІ Університету «Україна». Відп. За вип. О.М. Мельников – м. Вінниця, ПП «Едельвейс і Ко», 2008 . - С. 40 - 41.

0,1

Мазу-ренко

О. П.

64

      Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ «Гайсин-хліб»

 

Наука і навчальний процес. Науково-методичний збірник матеріалів науко-во-практичної конференції факультету економіки і підприємництва ВСЕІ Університету «Україна». Відп. За вип. Ф. М. Сохацький, м. Вінниця, 2009. - с. 49-50

0,1

Шипу-

ля І.В.

65

Аналіз активів підпри-ємства «Вінницький міський молокозавод»

Наука і навчальний процес. Науково-методичий збірник  матеріалів науково-практичної кон-ференції факультету еко-номіки і підприємництва ВСЕІ Університету «Україна». Відп. За вип. О.М. Мельников – м. Вінниця, ПП «Едельвейс і Ко», 2008 . - С. 41-42.

0,1

Біло-

ус

О. М.

66

Поняття кредитоспро-можності та напрями її оцінки

Материали за YІ Міжнародна научна практична конфе-ренция «Последните научни постижения – 2010., 17-25 март 2010. Том 2 Икономики. София «Бял.ГРАД-БГ., ООД 2010//rusnauka.com/Новейшие научные достижения / «Экономические науки»  / 3.Финансовые отношения  (Болгария, 17-25 марта 2010 г.) с. 6-7.

0,2

Берт-

ман І.Г.

67

Оцінка кредитоспро-можності та визначення рейтингу  позичальника при отриманні довго-строкового банківського кредиту

Materialy Y miedzynarodowej naykowi-praktycznej konferencji “Naykowa mysl informacyjnego wieku-2010.,07-17 marca 2010 roku/Volume 1 Ekonomiczne nauki Przemyst. Nauka I  studia, 2009//rusnauka.com//(Научная мысль информационного ве-ка /“Экономические нау-ки”/3.Финансовые отношения  (Польша, 07-15 марта 2010 г.) с.55-57.

0,2

Берт-

ман І.Г

68

Аспекти оптимізації системи управління трудовими ресурсами на підприємстві 

 

Materialy YI miedzynarodowej naykowi-praktycznej konferencji “Aktulne problem nowoczesnych nauk-2010”, 07-15 czerwca 2010 roku. Volume 6. Ekonomiczne nauki.: Przemysi. Nayka I studia, 2010 – st.61-66/ rusnauka. com/Актуальные проблемы современных наук /“Экономические науки»/3.Управление трудовыми  ресурсами

 

0,3

Бай-

да

Р. К.

 

69

Особливості  соціального захисту

в умовах кризи  

Materialy YI miedzynarodowej naykowi-praktycznej konferencji “Aktulne problem nowoczesnych nauk-2010”, 07-15 czerwca 2010 roku. Volume 3. Ekonomiczne nauki.: Przemysi. Nayka I studia, 2010 – st.37-41/ rusnauka.com/Актуальные проблемы современных наук /“Экономические науки”/3.Финансовые отношения

 

0,3

.Ша-

мо-

та

 Л. І.

 

70

Розвиток коопера-тивного руху на Поділлі

 

Споживча кооперація Поділля: через століття до майбутнього /Виступи та доповіді на міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 140-річчю з дня народження фундатора кооперативного руху на Поділлі Й. А. Волошиновського (27-28 травня 2010 року). – м. Вінниця, Вінницький коопера-тивний інститут, 2010 – с. 63-69.

0,2

Дзю-бенко

 Т.Б

71

Особливості діяльності управління акціонерним товариством в умовах кризи

Наука і навчальний процес. Науково методичний збірник матеріалів науково-практичної конференції ВСЕІ Університету «Україна». – Вінниця:ВСЕІ Університету «Україна», 2011 С.24-27

0,2

Лучик Д.В.

 

72

До питання про інвестиційну привабливість регіонів України

Наука і навчальний процес. Науково методичний збірник матеріалів науково-практичної конференції ВСЕІ Університету «Україна». – Вінниця:ВСЕІ Університету «Україна», 2011 С.39-41

0,2

Горпе-нюк Д.І.

73

Інформаційна підтримка оцінки інформаційної привабливості підприємств

Materialy VIІ Mędzynarodowej naukowi-praktyczney konferencji « Wyksztalcenie I nauka bez graniz - 2011» (07 – 15 grudnia 2011 roku). Volume 4. Ekonomiczne nauki.: Przemyśl. Nauka I studia. – 112 str./ rusnauka.com/ ««Наука и образование без границ – 2011» / Экономические науки”/4.Инвестиционная деятельность и фондовые рынки (Польша, 07-15 декабря. 2011), с.17-20.

0,3

Гуль-кевич

Ю. Є.

 

74

Інформаційно-методичне забезпечення обґрунтування інвестиційних рішень

Материали за VII международна научна практична конференция»      «Бъдещето въпроси от света на науката – 2011». 17-25 декамври, 2011». Том 4. «Икономики» Со-фия “БялГРАД-БГ» ООД, 2011-88 с. 15-16 / rusnauka.com/«Перспективные вопросы мировой науки – 2011» / “Экономические науки”/  4.Инвестиционная деятельность и фондовые рынки. - С. 15-16 (http://www.ukrnauka.ru/PVMN/18-12-2011_A4_tom-4.pdf)

0,2

Гуль-кевич

Ю. Є.

 

75

Аналіз надходження доходів до бюджету  районної  ради

 

Материали за VII международна научна практична конференция»      «Бъдещето въпроси от света на науката – 2011». 17-25 декамври, 2011». Том 3. «Икономики» Со-фия “БялГРАД-БГ» ООД, 2011-112 с. 17-18/ rusnauka.com/«Перспективные вопросы мировой науки – 2011» / “Экономические науки”/ 3.Финансовые отношения (Болгария 17-25 декабря). – с. 17-18 (http://www.ukrnauka.ru/PVMN/18-12-2011_A4_tom-3.pdf) с. 17-19.

0,2

Меш-

тешуг

Л. О.

76

Формування та використання фінансових ресурсів місцевих органів влади

Materialy VIІ Mędzynarodowej naukowi-praktyczney konferencji « Wyksztalcenie I nauka bez graniz - 2011» (07 – 15 grudnia 2011 roku). Volume 4. Ekonomiczne nauki.: Przemyśl. Nauka I studia. – 112 str./ rusnauka.com/ ««Наука и образование без границ – 2011» / “Экономические науки”/3.Финансовые отношения  (Польша, 07-15 декабря. 2011), с.55-57 http://rusnauka.com/Page_ru.htm

0,2

Меш-

тешуг

Л. О.

77

Аналіз впливу факторів на продуктивності праці  на підприємстві Тов «Вп - Надія – В»

 

Materiály VIII mezinárodni vĕdecko – praktická conference «Vĕda a vznik – 2011/2012» (27.12.2011 - 05.01,2012) – Díl 4. Ekjnomické  vĕdy: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – stran 73-74 /«Наука и образование  – 2011/2012»  /Экономические науки”/ 5.Управление трудовыми ресурсами (Чехия, 27.12.2011 - 05.01,2012),  c.73-74.//http://rusnauka.com/Page_ru.htm

0,2

Ход-

жаєв

Р. Г.

 

78

Оцінка виробничого потенціалу підприємства ПАТ «Верстатонормаль» м. Одеса

 

Материали за VIII международна научна практична конференция»      «Настоящи изследвания  и развитие, - 2012». 17-25-ти, януари 2012. Том 7. «Икономики» Со-фия “БялГРАД-БГ» ООД, 2012. - с. 10-11./«Актуальные научные разработки – 2012»/ “Экономические науки”/10.Экономика предприятия (Болгария 17-25 января)- с. 10-11. (http://www.ukrnauka.ru/ANR/20-01-2012_A4_tom-7.pdf) - с. 10-11.

0,2

Гур-

мач

А.В.

79

Про результати моніторингу фінансового стану ПАТ «МАЯК»

 

Материали за VIII международна научна практична конференция»      «Настоящи изследвания  и развитие, - 2012». 17-25-ти, януари 2012. Том 2. «Икономики» Со-фия “БялГРАД-БГ» ООД, 2012. - с. 7-9./«Актуальные научные разработки – 2012»/ “Экономические науки”/ 3.Финансовые отношения (Болгария 17-25 января)- с. 7-9.(http://www.ukrnauka.ru/ANR/20-01-2012_A4_tom-2.pdf) - с. 7-9.

 

Мо-

стова

С. В.

 

 

 

 

 

80

Аналіз зобов'язань страхової компанії «ТАС»

Наука і навчальний процес. Науково-методичний збірник матеріалів науко-во-практичної конференції факультету економіки і підприємництва ВСЕІ Університету «Україна». Відп. За вип. Ф. М. Сохацький, м. Вінниця, 2012. - с. xxxx

0,2

Дура-

чин-

ська Ю.В.

81

Оцінка стану і використання основних фондів на підприємстві  ПАТ «Маяк»,

м. Вінниця

Наука і навчальний процес. Науково-методичний збірник матеріалів науко-во-практичної конференції факультету економіки і підприємництва ВСЕІ Університету «Україна». Відп. За вип. Ф. М. Сохацький, м. Вінниця, 2012. - с. xxxx

0,2

Маль-

чик 

І.  О.

 

 

Інші публікації (газети, бюлетні, щорічники)

 

82

Основні показники соціально-економічного розвитку Вінницького району

 Газета «Подільська зоря» № 16 (7757), 11 квітня 2002 р.

 

0,01

 

 

Приватні підприємства нарощують виробництво

Газета «Подільська зоря» № 16 (7757), 18 квітня 2002 р.

 

0,01

 

83

Підсумки обліку худоби на 1 січня 1996 року

Міністерство  статистики  України, Вінницьке  обласне  управління статистики: Відп. за  вип. Калініченко  М.М.,  Темна О.С., Антонюк В.В. - м. Вінниця, воп  управління  статистики. -  1996. -  38 с.

Калі-нічен-

ко  М.М.,  Тем-

на

О.С.

84

Виробництво продуктів тваринництва і чисель-ність худоби в  Колек-тивних  сільськогоспо-дарських  і  міжгоспо-дарських  підприєм-ствах  та  радгоспах на 1.04.1996 року

Міністерство статистики України, Вінницьке обласне  управління статистики: Відп. за  вип. Калініченко  М.М.,  Антонюк  В.В., Мазур Г.В. - м.  Вінниця,  воп  управління  статистики.   -  1996. - 35 с.

Калі-нічен-

ко  М.М.,  Тем-

на

О.С.

85

Виробництво продуктів тваринництва і чисель-ність поголів’я худоби  в  колективних сільсько-господарських і міжго-сподарських підпри-ємствах та радгоспах на 1.05.1996 року

 

Міністерство статистики України, Вінницьке  обласне  управління статистики: Відп. за  вип. Калініченко  М.М., Антонюк  В.В., Мазур Г.В. - м.  Вінниця,  воп  управління статистики. - 1996. - 32 с.

 

Каліні-ченко  М.М.,  Мазур Г.В.

86

Виробництво продуктів тваринництва і чисельність поголів’я  худоби в колективних сільськогосподарських і міжгосподарських підприємствах та радгоспах на 1.07.1996 року

Міністерство статистики  України, Вінницьке обласне управління статистики: Відп. за вип.  Калініченко М.М., Темна  О.С., Антонюк В.В., - м. Вінниця, воп  управління  статистики. -  1996. - 35 с.

Калі-нічен-

ко  М.М.,  Тем-

на

О.С.

87

Виробництво продуктів тваринництва і чисель-ність поголів’я  худоби в колективних  сільського-сподарських підпри-ємствах та радгоспах на 1.08. 1996 року

Міністерство статистики України, Вінницьке обласне управління статистики: Відп. за вип. Калініченко М.М., Анто-нюк В.В., Мазур Г.В. - м.  Вінниця, воп управління статистики. -  1996. - 31 с.

Калі-нічен-

ко  М.М., 

Ма-

зур

Г.М.

88

Виробництво продуктів тваринництва і чисель-ність  поголів’я худоби в колективних сільськогосподарських, міжгосподарських під-приємствах та  радгоспах  на  1.09.1996  року 

Міністерство статистики України,  Вінницьке  обласне  управління статистики: Відп. за  вип.  Калініченко  М.М.,  Анто-нюк  В.В., Мазур Г.В. - м.  Вінниця,  воп  управління  статистики. -  1996. - 31 с.

Калі-нічен-

ко  М.М., 

Ма-

зур

Г.М.

89

Виробництво продуктів тваринництва і чисель-ність  поголів"я худоби в колективних сільського-сподарських, міжгоспо-дарських підприємствах та радгоспвах на 1.10. 1996 року 

Міністерство статистики України,  Вінницьке  обласне управління статистики: Відп. за вип.: Калініченко М.М., Темна О.С.,  Антонюк В.В. - м. Вінниця, воп управління статистики. - 1996. -  38 с.  

Калі-нічен-

ко  М.М.,

Тем-

на

О.С. 

Ма-

зур

Г.М.

90

Підсумки обліку худоби на 1 січня 1997 року

Міністерство статистики України, Вінницьке обласне управління статистики. Відп. за вип. Калініченко М.М., Ан-тонюк В.В.- м. Вінниця, воп управління статистики. – 1997. -    48 с.

Калі-нічен-

ко  М.М

<… Продолжение »

© Antonuyk-Volodimir